ระบบขนส่ง Fleet Card

 • เป็นบัตรเครดิตที่ใช้เติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน หรือภายในกิจการระบบขนส่ง เพื่อควบคุมการจ่ายน้ำมัน โดยจะออกบัตรให้เฉพาะคนขับรถเท่านั้น
 •   บริหารจัดการความผันผวนของต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปรับราคา สต็อกเข้า - ออก
 •   ติดตามตรวจสอบออกใบสั่งเติมจากต้นสังกัด ป้องกันการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิง มีประวัติการเติมชัดเจนตรวจสอบได้ 
 •   ลดการทุจริตและการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ดำเนินกิจการ

การใช้งานบัตร Fleet Card

 •   เป็นบัตรเครดิตที่ใช้เติมน้ำมันในสถานีบริการ หรือภายในกิจการระบบขนส่งเพื่อควบคุมการจ่ายน้ำมัน
 •   ระบบการจ่ายน้ำมันจาก Tank จะถูกควบคุมการจ่ายน้ำมันออกจากหัวจ่ายจาก Card Controller Server
 •   โดยทางสำนักงานต้นสังกัดจะเป็นผู้ให้เครดิตและเป็นผู้ออกบัตร โดยจะออกบัตรให้เฉพาะคนขับเท่านั้น
 •   เป็นบัตรที่ใช้ควบคุมการเติมน้ำมันของพนักงานขับรถ ณ จุดจ่ายน้ำมันหรือสถานีบริการ
 •   เป็นบัตรประจำรถขนส่งและยานพาหนะแต่ละคันขององค์กรหรือเป็นบัตรประจำสำหรับรถผู้บริหารหรือสำรอง

  ประโยชน์ที่ได้รับจากบัตร Fleet Card

  •   จ่ายน้ำมันด้วยระบบเงินเชื่อในราคาเงินสดโดยมีระยะเวลาในการชำระเงิน
  •   สามารถเลือกการสรุปยอดบัญชีได้ตามรอบที่กำหนด
  •   เพิ่มสภาพคล่องของกิจการ และสามารถควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันได้
  •   สามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือหรือจำนวนลิตรคงเหลือในการเติมต่อคันจาก Sales Slip
  •   ลดภาระทางด้านเอกสาร
  • เครื่องมือที่มอบความสามารถแบบเรียลไทม์ในการ
  •   สามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือหรือจำนวนลิตรคงเหลือในการเติมต่อคันจาก Sales Slip
  •   ควบคุมดูแลบัญชีผู้ใช้ ได้แก่ ยกเลิกการใช้บัตร การเปลี่ยนบัตรใหม่ และการจัดการรหัส PIN
  •   ควบคุมบัตรเครดิตเติมน้ำมันในระดับพนักงานขับรถ และรถ
  •   รายงานครอบคลุมครบถ้วน เช่น....
  •   รายงานด้านการจัดการ
  •   รายงานใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าและบริการ
  •   รายงานการทำรายการ
  •   รายงานวัสดุคงคลัง
  •   รายงานข้อยกเว้น
  •   เครื่องมือตรวจสอบสิทธิ์แบบเรียลไทม์ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการเดินรถประจำวันหรือตามรหัส MCC ของผู้ให้บริการ
  •   ระบบเรียกเก็บเงินออนไลน์
  •   เครื่องมือช่วยเหลือด้านการจัดการ

  ความปลอดภัย

  •    มีรหัสผ่าน (PIN) เช่นเดียวกับบัตร ATM โดยเพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต
  •    ควบคุมและตรวจสอบการรั่วไหลของการจ่ายน้ำมัน โดยจะแสดงรายละเอียดการใช้บัตรเติมน้ำมันของแต่ละคัน
  •    สามารถกำหนดวงเงิน หรือจำนวนลิตรในการเติมน้ำมันได้เป็นครั้ง, ต่อวัน, ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน
  •   ป้องกันการสุ่มรหัส หากใส่รหัสผ่านผิด 3 ครั้งติดต่อกัน บัตรจะถูกล็อคทันที เช่นเดียวกับระบบ ATM
  •    กรณีบัตรถูกล็อคการใช้งาน จะต้องใช้บัตร VIP เพื่อทำการปลอดล็อคเท่านั้น และจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ หรือสำนักงานใหญ่ทราบ
  •    ลดความเสี่ยงของการสูญหายของน้ำมันจากคนขับรถ
  < back home