FLEET CARD

ระบบขนส่ง Fleet Card

 • เป็นบัตรเครดิตที่ใช้เติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน หรือภายในกิจการระบบขนส่ง เพื่อควบคุมการจ่ายน้ำมัน โดยจะออกบัตรให้เฉพาะคนขับรถเท่านั้น
 • บริหารจัดการความผันผวนของต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปรับราคา สต็อกเข้า - ออก
 • ติดตามตรวจสอบออกใบสั่งเติมจากต้นสังกัด ป้องกันการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิง มีประวัติการเติมชัดเจนตรวจสอบได้ 
 • ลดการทุจริตและการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ดำเนินกิจการ

การใช้งานบัตร Fleet Card

 • เป็นบัตรเครดิตที่ใช้เติมน้ำมันในสถานีบริการ หรือภายในกิจการระบบขนส่งเพื่อควบคุมการจ่ายน้ำมัน
 • ระบบการจ่ายน้ำมันจาก Tank จะถูกควบคุมการจ่ายน้ำมันออกจากหัวจ่ายจาก Card Controller Server
 • โดยทางสำนักงานต้นสังกัดจะเป็นผู้ให้เครดิตและเป็นผู้ออกบัตร โดยจะออกบัตรให้เฉพาะคนขับเท่านั้น
 • เป็นบัตรที่ใช้ควบคุมการเติมน้ำมันของพนักงานขับรถ ณ จุดจ่ายน้ำมันหรือสถานีบริการ
 • เป็นบัตรประจำรถขนส่งและยานพาหนะแต่ละคันขององค์กรหรือเป็นบัตรประจำสำหรับรถผู้บริหารหรือสำรอง

  ประโยชน์ที่ได้รับจากบัตร Fleet Card

  • จ่ายน้ำมันด้วยระบบเงินเชื่อในราคาเงินสดโดยมีระยะเวลาในการชำระเงิน
  • สามารถเลือกการสรุปยอดบัญชีได้ตามรอบที่กำหนด
  • เพิ่มสภาพคล่องของกิจการ และสามารถควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันได้
  • สามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือหรือจำนวนลิตรคงเหลือในการเติมต่อคันจาก Sales Slip
  • ลดภาระทางด้านเอกสาร
  • สามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือหรือจำนวนลิตรคงเหลือในการเติมต่อคันจาก Sales Slip
  • ควบคุมดูแลบัญชีผู้ใช้ ได้แก่ ยกเลิกการใช้บัตร การเปลี่ยนบัตรใหม่ และการจัดการรหัส PIN
  • ควบคุมบัตรเครดิตเติมน้ำมันในระดับพนักงานขับรถ และรถ
  • รายงานครอบคลุมครบถ้วน เช่น....
  •   รายงานด้านการจัดการ
  •   รายงานใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าและบริการ
  •   รายงานการทำรายการ
  •   รายงานวัสดุคงคลัง
  •   รายงานข้อยกเว้น
  • เครื่องมือตรวจสอบสิทธิ์แบบเรียลไทม์ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการเดินรถประจำวันหรือตามรหัส MCC ของผู้ให้บริการ
  • ระบบเรียกเก็บเงินออนไลน์
  • เครื่องมือช่วยเหลือด้านการจัดการ

  ความปลอดภัย

  • มีรหัสผ่าน (PIN) เช่นเดียวกับบัตร ATM โดยเพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ควบคุมและตรวจสอบการรั่วไหลของการจ่ายน้ำมัน โดยจะแสดงรายละเอียดการใช้บัตรเติมน้ำมันของแต่ละคัน
  • สามารถกำหนดวงเงิน หรือจำนวนลิตรในการเติมน้ำมันได้เป็นครั้ง, ต่อวัน, ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน
  • ป้องกันการสุ่มรหัส หากใส่รหัสผ่านผิด 3 ครั้งติดต่อกัน บัตรจะถูกล็อคทันที เช่นเดียวกับระบบ ATM
  • กรณีบัตรถูกล็อคการใช้งาน จะต้องใช้บัตร VIP เพื่อทำการปลอดล็อคเท่านั้น และจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ หรือสำนักงานใหญ่ทราบ
  • ลดความเสี่ยงของการสูญหายของน้ำมันจากคนขับรถ

  รายงาน (Report)

  รายงานการซื้อสินค้า
  • ยอดค่าใช้จ่ายแบ่งตามร้านค้า
  • การซื้อสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิง
  • บัตรที่มีการทำรายการเติมน้ำมันปริมาณมาก และยอดคาใช้จ่ายสูง
  • การใช้จ่ายซื้อสินค้าหลายครั้งต่อวัน
  รายงานวัสดุคงคลัง
  • ข้อมูลรายละเอียดของรถ และข้อมูลส่วนตัวพนักงานขับรถ
  รายงานกรณีเพิ่มเติม
  • ให้รายละเอียดการทำรายของโครงการการชำระค่าสินค้าและบริการ และการปรับปรุงข้อมูล
  รายงานกิจกรรมการใช้บัตรตามเวลาจริงแบบเรียลไทม์
  • ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือปฏิเสธการใช้งานที่เกิดขึ้น
  • ติดตามการใช้งานบัตรแต่ละบุคคลอย่างทันท่วงที
  รายงานการซื้อสินค้า
  • ยอดค่าใช้จ่ายแบ่งตามร้านค้า
  • การซื้อสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิง
  • บัตรที่มีการทำรายการเติมน้ำมันปริมาณมาก และยอดคาใช้จ่ายสูง
  • การใช้จ่ายซื้อสินค้าหลายครั้งต่อวัน
  รายงานกรณีเพิ่มเติม
  • ระบุความแปรปรวนของโครงการ