รายละเอียดการทำงาน


ขั้นตอนในการทำงาน

 1. บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลสำหรับลงโปรแกรม ณ บริษัท/ร้านลูกค้า
 2. บริษัทจะทำการติดตั้งระบบ ณ บริษัท/ร้านลูกค้าพร้อมกับ Training ในส่วนของระบบหน้าร้านขาย (Front) 1 ครั้ง
 3. บริษัทจะทำการ Traning ในส่วนของระบบ Back Office ณ บริษัท/ร้านลูกค้า 1 ครั้ง
 4. บริษัทจะส่งพนักงานไป Stand By ในวันที่เปิดร้าน/เริ่มใช้งานจริง ณ บริษัท/ร้านลูกค้า 1 วัน/ 1 สาขา
 5. หากเกิดกรณีวันทำงานเกินที่ระบุไว้เนื่องจากความไม่พร้อมของลูกค้า ทำให้ทางบริษัทฯ ต้องเพิ่มวันทำงาน บริษัทฯ สงวนสิทธิคิด Service charge 500 บาท/วัน

เงื่อนไขการทำงาน

 1. ทางบริษัทจะเริ่มดำเนินการให้ภายหลังจากที่ได้รับชำระเงินงวดแรกจำนวน 60% เรียบร้อยแล้ว
 2. ลูกค้าต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า Network wiring และ Internet ในการใช้งานให้เรียบร้อยก่อนวันที่บริษัทไปดำเนินการติดตั้งระบบ
 3. กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาติดตั้งและทดสอบระบบที่บริษัท ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการใช้งานมาส่งยังบริษัทเอง โดยที่บริษัทจะทำการออกใบอุปกรณ์และทำการลงโปรแกรม/ทดสอบ และจัดส่งให้ในวันที่ไปดำเนินการติดตั้ง
 4. มีกำหนดส่งมอบงานภายใน 7 วันทำการ โดยนับจากวันที่ได้รับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับลงโปรแกรมจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทจะทำการลงข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ให้ เพื่อเป็นตัวอย่างในวัน Traning
 5. กรณีที่ลูกค้าให้ทางบริษัทเป็นผู้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ บริษัทจะจัดส่งใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้ารับทราบและเซ็นอนุมัติใบเสนอราคาพร้อมทั้งส่งแฟกซ์กลับมายังบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันก่อน จึงจะทำการสั่งซื้อสินค้าให้ หากลูกค้ายืนยันราคาเกินกว่าวันที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้ทำการเสนอราคาไป และจะส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่ได้กำหนดไว้
 6. การบริการแก้ไขปัญหาผ่านโมเด็ม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้จัดหาโมเด็มและสายโทรศัพท์ หรือผ่านระบบ VPN พร้อมทั้งอนุญาตให้ทางบริษัทลงโปรแกรมสำหรับใช้ในการรีโมทเข้าไปยังเครื่องของลูกค้า เพื่อแก้ปัญหาของโปรแกรม
 7. กรณีที่ลูกค้าต้องการให้บริการแบบ On Site คิดค่าบริการครั้งละ 3,000 บาท (ราคานี้ให้บริการเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น)
 8. กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทเดินทางไปติดตั้งระบบที่ต่างจังหวัด คิดค่าบริการเพิ่ม 3,000 บาท/คน/วัน (นับรวมวันเดินทาง) โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ซึ่งบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 9. ทางบริษัทจะติดตั้งลงโปรแกรมเครื่องลูกนอกเหนือจากเครื่อง Server เพื่อเชื่อมระบบ Lan ให้ 3 เครื่อง หากเกินจำนวนที่ติดตั้งลงโปรแกรมคิดค่าบริการเครื่องละ 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 1. อบรมการใช้งานฟรี 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็นส่วนของระบบหน้าร้าน 1 ครั้ง และส่วนของ Back Office 1 ครั้ง
 2. บริษัทจะส่งพนักงานไป Stand By ในวันที่เปิดร้าน/เริ่มใช้งานจริง ฯ บริษัท/ร้านลูกค้า 1 วัน/1 สาขา
 3. โปรแกรมรับประกัน 2 ปี โดยมีการบริการ ดังนี้
  • บริการแก้ไขปัญหาโปรแกรมทางออนไลน์ ระยะเวลา 2 ปี
  • บริการแก้ไขปัญหาโปรแกรมด้านเทคนิคทางโทรศัพท์ ระยะเวลา 2 ปี
  • บริการแก้ไขปัญหาโปรแกรมแบบ Onsite Service โดยการแก้ปัญหาแบบ Onsite Service จะบริการต่อเมื่อการบริการทางออนไลน์ไม่สำเร็จแล้วเท่านั้น
 4. ภายระยะเวลารับประกัน กรณีมีเวอร์ชั่นใหม่ลูกค้าจะได้รับการอัพเกรดโปรแกรม ฟรี...!!
 5. บริษัทจัดทำรายงานจากระบบเพิ่มเติมได้ 5 รายงาน ภายในระยะเวลารับประกัน 1 ปี โดยลูกค้าจะต้องส่งรูปแบบรายงานที่ต้องการล่วงหน้า 10 - 20 วันทำการ